GAYRİ NAKİT KREDİLER


Yurt içinde veya dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine, bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi ve benzeri konularda muhatap kuruluşlara veya kişilere hitaben TL veya döviz cinsinden düzenlenen,işin, teslimin ya da taahhüdün, belirlenen sürede ve şartlar uyarınca yerine getirilmemesi durumunda, yerine getirilecek olan/iş, teslim ve taahhüdü üstlenen tarafın ödemesi gereken tutarın banka tarafından kayıtsız şartsız ödeneceğine ilişkin verilen geri dönülemez garantilerdir. Vadeleri süreli ya da süresiz olarak belirlenebilir.

İthalatçı ve İhracatçı arasında yapılan anlaşma gereği, ithalatçının talebi ve belirlediği şartlar çerçevesinde aracı bir banka tarafından, sözkonusu mal ve hizmetin gerçekleştirildiğine dair belgelerin verilen süre içerisinde, belirtilen şartlara uygun olarak ibrazıyla ödemenin yapılacağına ilişkin banka garantisidir. İthalatçının bankası, ihracatçının ülkesindeki bir banka aracılığı ile, belirlenen süre içinde malların gönderildiğini gösterir belgelerin ibrazı karşılığında satıcıya ödeme yapacağını taahhüt eder. Hem uluslararası hem de yurtiçi ticarette kullanılır. Çünkü banka(lar), alıcı ve satıcıdan bağımsız olarak tarafsızdır sadece akreditifte belirlenen kurallara göre ve ibraz edilen belgeler üzerinden işlem yaparlar. Böylece farklı zaman dilimleri ve binlerce km mesafeleri nedeniyle oluşan iletişim zorlukları giderilerek güvenli ticaret yapılır.
Akreditifler, Milletlerarası Ticaret Odasının yayınladığı "Akreditiflere İlişkin Birörnek Usuller ve Uygulama Kuralları" broşürüne tabidir.

İhracatçının bankasının uygun vesaikin ibrazı halinde akreditif bedelini kayıtsız şartsız ödeyeceğine dair banka garantisidir.

Bu tip akreditifler garanti hükmünde olup, ödünç veya avans olarak verilen paraya dayalı yükümlülüklerin vadesinde yerine getirileceğinin veya bir taahhüdün gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi üzerine ödeme yapılacağının güvencesi olarak düzenlenir. İşin yapılmaması veya karşı tarafın kusurlu halini güvence altına alır. ABD yasalarına göre, bankaların kefalet ve garanti vermeleri yasak olması nedeniyle iş veya ödemenin yapılabilmesi için akreditiften faydalanılarak standby L/C hayata geçirilmiş ve teminat mektubu ve garanti kullanımı bu şekilde uygulanmıştır. Standby L/C zamanla uluslararası bir finansman ürünü haline gelmiştir.

Bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi konularda yurt dışında yerleşik muhataplara hitaben verilen, yabancı para üzerinden düzenlenen, söz konusu yüklenimin yerine getirilmemesi halinde, mektup tutarının kayıtsız şartsız ve döviz olarak ödenmesi taahhüdünü içeren,garanti sözleşmesi niteliğindeki belgelerdir.

Amirin talebi üzerine, yurt dışındaki yerleşik kişilere hitaben yurt dışındaki bir banka tarafından düzenlenecek teminat mektupları için amirin bankasınca teminat mektubu düzenleyecek yurt dışındaki garantör bankaya verilen karşı garantidir.Bir bankadan gelen kontrgarantiye istinaden teminat mektubu düzenleyen banka, kontrgarantiyi gönderen bankanın riskini üstlenir.