DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI


İthalatın finansmanında kullanılmak üzere yurtdışındaki satıcıdan veya uluslararası piyasalardan sağlanıp banka aracılığıyla kullandırılan kredilerdir. Bankamızca amir banka sıfatıyla açılan vesaik ibrazında ödemeli(sight) ithalat akreditifi kapsamında ithalatçı firmaya akreditif bedelini belirli bir vadede ödeme olanağı sağlayan veya vadeli akreditif kapsamında ithalatçı firmaya akreditif bedelini ilave bir vadede ödeme olanağı sağlayan finansman yöntemidir. Postfinansman kredisi kapsamında ödeme yapılacak ithalat akreditif işlemlerinde mal bedeli kreditör banka tarafından ihracatçı firmaya ödenmesinden sonra transfer bildirim formu düzenlenir.
İthalatçı firma bu tür işlemlerde kendi bankasının garantörlüğünde yurtdışından ucuz maliyetli kredi kullanmış olur.

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere firmalar tarafından yurtdışından sağlanarak Türkiye’deki bankalar aracılığıyla (garanti verilerek veya verilmeksizin) yurda getirilerek ihracat teşvik mevzuatı kapsamında kullandrılan kredilerdir.

İhracatın geliştirilmesi amacıyla, ihracatçı veya ihracata yönelik üretim yapan firmalara, Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Eximbank) kaynağından kullandırılan kredilerdir. Söz konusu kredilere aracılık etmek suretiyle ve Türkiye İhracat Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından doğrudan kullandırılan kredilerin teminatı olarak Teminat Mektubu düzenlemek veya düzenlenen poliçelere aval vermek suretiyle katılım yapılmaktadır.

Yurtdışından yatırım malı ithal eden müşterilere yurtdışı muhabir bankalarımızdan aşağıda belirtilen İhracat Kredisi Garanti Kuruluşlarının Sigortası altında Bankamız aracılığı ile orta veya uzun vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır.