Site Yükleniyor
Lütfen Bekleyiniz
.
BankPozitif Logo
Şifre İşlemleri

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Bu bilgilendirme, Bankpozitif’in faaliyetleri çerçevesinde verilerini işlediği gerçek kişilerin, veri sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aydınlatılmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

2. Bankpozitif’in kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin politikasına, bankamız web sitesinde, “Biz Kimiz?” başlığı altından ulaşabilirsiniz

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

3. Unvan: Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.
4. MERSİS Numarası: 0854012611200011

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

5. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

6. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin kaydedilmesi ve işlenebilmesi için, kanunda sayılan haller dışında, veri sahibinin rızasının alınması gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN RIZA GEREKTİRMEYEN DURUMLAR HANGİLERİDİR?

7. Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığı halinde, kişisel verilerin işlenmesi için rıza alınması gerekmemektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEMENİN AMAÇLARI, HUKUKİ DAYANAĞI VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARILMASI


8. Bankamızın hangi amaçlarla kişisel veri işlediği, bunların hukuki dayanağı, verilerin hangi yöntemlerle toplandığı ve kimlere aktarılabileceği konusundaki açıklamalar, kişi kategorisi bazında verilmiştir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye, Bankamız ile olan bağlantınıza göre ilgili kişi kategorisi üzerinden ulaşabilirsiniz. Öte yandan Bankamızın sunduğu ürün ve hizmetlerde, engellilere sağlanan haklardan faydalanmak isteyen kişilerin, durumlarını Bankamıza bildirmesi halinde, yasal düzenlemeler nedeniyle engellilik durumlarının kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu nedenle böyle bir durumda, kişi kategorisinden bağımsız olarak, engellilik durumunun tespiti amacıyla, kişini rızası ile sağlık bilgileri işlenmektedir.

9. Bankamız, kişi kategorileri bazında ayrıca detaylandırılmış olan veri işleme amaçları dışında, kişisel verileri, başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu olmak üzere, bu kanunlara ilişkin ikincil mevzuat ve diğer ilgili mevzuat kapsamında, işlem sahibinin veya konuya taraf olan gerçek kişilerin kimliğini tespit etmek; elektronik kanallar veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, SPK TCMB ve diğer otoritelerce, başvuru sahipleri, bankanın müşterileri, teminat veren kişiler, ortaklar, gerçek faydalanıcılar veya yetkili/temsilciler, bankanın ziyaretçileri, banka tarafından sunulan web sitelerinin ziyaretçileri ve diğer gerçek kişiler için öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürünlerini, hizmetlerini ve kampanyalarını sunabilmek; müşteri, ürün, hizmet ve pazarlama analizleri yapabilmek; bankamız ürün ve hizmetlerine ilişkin yapılan başvuruları sonuçlandırabilmek ve akdedilecek sözleşmelerin gereğini yerine getirmek amacıyla işlemektedir. Ürün ve hizmetlerin pazarlanması ve tanıtımında, ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin mevzuatta sayılan kurallar esas alınır. Söz konusu mevzuat çerçevesinde ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş gerçek kişilerin verileri, kişi kategorisinden bağımsız olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla da işlenir. Ticari elektronik ileti gönderimi konusunda onay vermiş olan kişiler, bu onaylarını diledikleri zaman geri alabilirler.

Bankanın Müşterileri

Bankamızda imzaladıkları bankacılık hizmet sözleşmesi çerçevesinde sürekli iş ilişkisi kurulmuş olan gerçek kişileri ifade etmektedir.

Bankpozitif, verileri hangi amaçlarla işlemektedir?

 • Bankacılık Kanunu ve MASAK mevzuatından kaynaklanan müşterinin tanınması yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Müşteri ile Banka arasında imzalanan bankacılık hizmet sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi
 • Müşterinin Bankanın sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanabilmesi için gereken işlemlerin tesis edilmesi
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bankanın yasal düzenlemelerden ve taraf olduğu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Bankanın meşru menfaatlerinin korunması

Lütfen, verilerin işlenme amacı konusunda 9 numaralı paragrafı da okuyun.

Verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ve verilerin toplanma yöntemi nedir?

Müşteri verileri, Müşteri Tanıma Formu, Müşteri Başvuru Formu, İşlem Talimat Formu vb. formlarla fiziki olarak veya elektronik ortamda; telefon bankacılığı, mobil bankacılık veya internet bankacılığı uygulamaları yoluyla elektronik ortamda ve bankanın sorgulama araçları yoluyla elektronik ortamda veya çağrı merkezi/telefon bankacılığı gibi uygulamalar yoluyla sözlü olarak toplanır.

Basılı ortamda doldurulan formlar ve belgeler yoluyla elde edilen bilgiler manuel olarak, belirli sınıflandırma ölçütleri çerçevesinde otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Öte yandan verilerin otomatik olarak işlenmesi de söz konusudur. Basılı ortamdaki belgelerin elektronik görüntüleri alınarak kaydedilmekte; bilgiler bankanın sistemlerine girilmekte, elektronik ortamda yapılan sorgulamalar veya yine elektronik ortamda doldurulan bilgi/başvuru formları/sözleşmeler yoluyla veriler işlenebilmektedir.

Müşteri verileri Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki bentleri kapsamında işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (Bankacılık Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tüketicinin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanunlar)
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. (Bankacılık hizmet sözleşmesi)
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. (Başta BDDK düzenlemeleri olmak üzere bankacılık faaliyetlerini ilgilendiren her türlü yasal mevzuat)
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler kimlerdir?

Müşteri verileri, başta Bankacılık Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, mevzuat uyarınca aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Bu paylaşımların hangi amaçlarla yapıldığı konusunda, ilgili başlığa bakınız.

 • Kanunen banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri talep etmeye yetkili merciiler
 • Bankanın hissedarları
 • Bankanın bağımsız denetim firması
 • Sözleşme çerçevesinde bankaya hizmet veren kişi ve kurumlar ile destek hizmeti kuruluşları
 • Değerleme ve derecelendirme kuruluşları
 • Doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla Bankanın sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden paylarının satışı amacıyla, değerleme çalışması yapacak potansiyel alıcılar
 • Diğer banka ve finansal kuruluşlar, risk merkezi veya en az beş banka/finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketler
Başvuru Sahipleri/Potansiyel Müşteriler
Bankamızın sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerinden faydalanmak için başvuruda bulunan veya pazarlama amacıyla verileri işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir.

Bankpozitif, verileri hangi amaçlarla işlemektedir?

Bankanın müşterileri için belirtilen amaçlara ek olarak;

 • Başvuru sahibinin kredi değerliliğinin belirlenmesi
 • Kredi başvurusunun olumlu bulunması durumunda, kredi ve gerekmesi halinde teminat sözleşmelerinin kurulması
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Lütfen, verilerin işlenme amacı konusunda 9 numaralı paragrafı da okuyun.

Verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ve verilerin toplanma yöntemi nedir?

Bankamız ürün ve hizmetleri için başvuruda bulunan kişilerin veya potansiyel müşterilerin verileri, internet ortamında veya basılı olarak doldurulan başvuru formları veya Banka tarafından kullanılan sorgulama araçları ile elektronik ortamda ve çağrı merkezi/telefon bankacılığı gibi uygulamalar yoluyla sözlü olarak temin edilmektedir.

Basılı ortamda doldurulan formlar ve belgeler yoluyla elde edilen bilgiler manuel olarak, belirli sınıflandırma ölçütleri çerçevesinde otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Öte yandan verilerin otomatik olarak işlenmesi de söz konusudur. Basılı ortamdaki belgelerin elektronik görüntüleri alınarak kaydedilmekte; bilgiler bankanın sistemlerine girilmekte, elektronik ortamda yapılan sorgulamalar veya yine elektronik ortamda doldurulan bilgi/başvuru formları/sözleşmeler yoluyla veriler otomatik olarak işlenmektedir.

Veriler, KVKK’nun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki bentleri kapsamında işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


Elektronik ortamda ticari ileti gönderimine ilişkin verileriniz rızanız olması durumunda işlenmektedir.

Verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler kimlerdir?

Banka, başvuru sahipleri/potansiyel müşterilerin kişisel verilerini, aşağıdaki üçüncü taraflara aktarabilir.

 • Kanunen banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri talep etmeye yetkili merciiler
 • Bankanın hissedarları
 • Bankanın bağımsız denetim firması
 • Sözleşme çerçevesinde bankaya hizmet veren kişi ve kurumlar ile destek hizmeti kuruluşları
 • Değerleme ve derecelendirme kuruluşları
 • Doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla Bankanın sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden paylarının satışı amacıyla, değerleme çalışması yapacak potansiyel alıcılar
 • Diğer banka ve finansal kuruluşlar, risk merkezi veya en az beş banka/finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketler
Tüzel Kişi Yetkili ve Temsilcileri
Bankamız tarafından verileri işlenen tüzel kişiler veya tüzel kişiliği bulunmayan teşekküllerin yetkilileri ve temsilcilerini ifade etmektedir.

Bankpozitif, verileri hangi amaçlarla işlemektedir?

 • MASAK mevzuatı kapsamında kimlik tespitinin yapılması ve müşterinin tanınması yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Bankanın yasal düzenlemelerden ve taraf olduğu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Bankanın meşru menfaatlerinin korunması

Lütfen, verilerin işlenme amacı konusunda 9 numaralı paragrafı da okuyun.

Verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ve verilerin toplanma yöntemi nedir?

Veriler, tüzel kişilerin yetkilendirmeye ilişkin kararları veya imza sirkülerleri yoluyla basılı veya bu belgelerin elektronik ortamdaki görüntüleri yoluyla elektronik ortamda, bankanın sorgulama araçları yoluyla elektronik ortamda ve müşteri temsilcilerinin yaptıkları görüşmelerde sözlü olarak toplanmaktadır.

Basılı ortamda doldurulan formlar ve belgeler yoluyla elde edilen bilgiler manuel olarak ve/veya belirli sınıflandırma ölçütleri çerçevesinde otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Öte yandan verilerin otomatik olarak işlenmesi de söz konusudur. Basılı ortamdaki belgelerin elektronik görüntüleri alınarak kaydedilmekte; bilgiler bankanın sistemlerine girilmekte, elektronik ortamda yapılan sorgulamalar veya yine elektronik ortamda doldurulan bilgi/başvuru formları/sözleşmeler yoluyla veriler otomatik olarak işlenmektedir.

Veriler, Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki bentleri kapsamında işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler kimlerdir?

Banka, yetkili ve temsilcilerin kişisel verilerini, aşağıdaki üçüncü taraflara aktarabilir.

 • Kanunen banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri talep etmeye yetkili merciiler
 • Bankanın hissedarları
 • Bankanın bağımsız denetim firması
 • Sözleşme çerçevesinde bankaya hizmet veren kişi ve kurumlar ile destek hizmeti kuruluşları
 • Değerleme ve derecelendirme kuruluşları
 • Doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla Bankanın sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden paylarının satışı amacıyla, değerleme çalışması yapacak potansiyel alıcılar
 • Diğer banka ve finansal kuruluşlar, risk merkezi veya en az beş banka/finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketler
Ortaklar, Kontrol Sahipleri ve Gerçek Faydalanıcılar
Firmaların ortakları, bu firmalarda kontrol sahibi bulunan kişiler, gerçek veya gerçek kişi dışındaki müşteri hesaplarının gerçek faydalanıcılarını veya bunlara benzer nitelikteki kişileri ifade etmektedir.

Bankpozitif, verileri hangi amaçlarla işlemektedir?

 • MASAK mevzuatı kapsamında kimlik tespitinin yapılması ve müşterinin tanınması yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Firmaların kredi başvuruları kapsamında, ortakların ve yöneticilerinin kredi değerliliğinin belirlenmesi
 • Bankanın yasal düzenlemelerden ve taraf olduğu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Bankanın meşru menfaatlerinin korunması

Lütfen, verilerin işlenme amacı konusunda 9 numaralı paragrafı da okuyun.

Verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ve verilerin toplanma yöntemi nedir?

Veriler, tüzel kişilerden temin edilen ortaklık durumunu gösteren belgeler, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları ve ilgili tüzel kişiden alınan bilgi ve belgeler yoluyla fiziki olarak veya elektronik ortamda, bankanın sorgulama araçları yoluyla elektronik ortamda ve müşteri temsilcilerinin yaptıkları görüşmelerde sözlü olarak toplanmaktadır.

Basılı ortamda doldurulan formlar ve belgeler yoluyla elde edilen bilgiler manuel olarak, belirli sınıflandırma ölçütleri çerçevesinde otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Öte yandan verilerin otomatik olarak işlenmesi de söz konusudur. Basılı ortamdaki belgelerin elektronik görüntüleri alınarak kaydedilmekte; bilgiler bankanın sistemlerine girilmekte, elektronik ortamda yapılan sorgulamalar veya yine elektronik ortamda doldurulan bilgi/başvuru formları/sözleşmeler yoluyla veriler otomatik olarak işlenmektedir.

Veriler, Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki bentleri kapsamında işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler kimlerdir?

 • Kanunen banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri talep etmeye yetkili merciiler
 • Bankanın hissedarları
 • Bankanın bağımsız denetim firması
 • Sözleşme çerçevesinde bankaya hizmet veren kişi ve kurumlar ile destek hizmeti kuruluşları
 • Değerleme ve derecelendirme kuruluşları
 • Doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla Bankanın sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden paylarının satışı amacıyla, değerleme çalışması yapacak potansiyel alıcılar
 • Diğer banka ve finansal kuruluşlar, risk merkezi veya en az beş banka/finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketler
Kefiller
Bankanın kullandırdığı kredilere kefil olan veya kefalet ilişkisi kurmaya yönelik olarak verileri işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir.

Bankpozitif, verileri hangi amaçlarla işlemektedir?

 • Kefalet başvurularında kefillerin kredi değerliliğinin belirlenmesi
 • Kefalet sözleşmesinin kurulması
 • Bankanın yasal düzenlemelerden ve taraf olduğu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Bankanın meşru menfaatlerinin korunması

Lütfen, verilerin işlenme amacı konusunda 9 numaralı paragrafı da okuyun.

Verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ve verilerin toplanma yöntemi nedir?

Veriler kefillerden veya kredi başvuru sahiplerinden, basılı veya elektronik ortamda doldurulan kredi/kefil başvuru formları, kimlik belgeleri yoluyla basılı veya elektronik ortamda, bankanın sorgulama araçları yoluyla elektronik ortamda ve çağrı merkezi/telefon bankacılığı gibi uygulamalar yoluyla sözlü olarak alınmaktadır.

Basılı ortamda doldurulan formlar ve belgeler yoluyla elde edilen bilgiler manuel olarak, belirli sınıflandırma ölçütleri çerçevesinde otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Öte yandan verilerin otomatik olarak işlenmesi de söz konusudur. Basılı ortamdaki belgelerin elektronik görüntüleri alınarak kaydedilmekte; bilgiler bankanın sistemlerine girilmekte, elektronik ortamda yapılan sorgulamalar veya yine elektronik ortamda doldurulan bilgi/başvuru formları/sözleşmeler yoluyla veriler otomatik olarak işlenmektedir.

Veriler, Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki bentleri kapsamında işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler kimlerdir?

 • Kanunen banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri talep etmeye yetkili merciiler
 • Bankanın hissedarları
 • Bankanın bağımsız denetim firması
 • Sözleşme çerçevesinde bankaya hizmet veren kişi ve kurumlar ile destek hizmeti kuruluşları
 • Değerleme ve derecelendirme kuruluşları
 • Doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla Bankanın sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden paylarının satışı amacıyla, değerleme çalışması yapacak potansiyel alıcılar
 • Diğer banka ve finansal kuruluşlar, risk merkezi veya en az beş banka/finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketler
Bankaya Teminat Veren Üçüncü Kişiler
Bankanın kullandırdığı kredilere sahip oldukları varlıkları teminat olarak veren veya bu tür bir ilişki kurmak amacıyla verileri işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir.

Bankpozitif, verileri hangi amaçlarla işlemektedir?

 • Kurulan veya kurulması planlanan teminat sözleşmesi ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi
 • Kankanın yasal düzenlemelerden ve taraf olduğu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Kankanın meşru menfaatlerinin korunması
Lütfen, verilerin işlenme amacı konusunda 9 numaralı paragrafı da okuyun.

Verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ve verilerin toplanma yöntemi nedir?

Veriler teminat veren kişiler veya kredi başvuru sahiplerinden, basılı veya elektronik ortamda doldurulan kredi başvuru formları, kimlik belgeleri, tapu veya benzeri sicil kayıtları yoluyla basılı veya elektronik ortamda ve çağrı merkezi/telefon bankacılığı gibi uygulamalar yoluyla sözlü olarak alınmaktadır.

Basılı ortamda doldurulan formlar ve belgeler yoluyla elde edilen bilgiler manuel olarak, belirli sınıflandırma ölçütleri çerçevesinde otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Öte yandan verilerin otomatik olarak işlenmesi de söz konusudur. Basılı ortamdaki belgelerin elektronik görüntüleri alınarak kaydedilmekte; bilgiler bankanın sistemlerine girilmekte, elektronik ortamda yapılan sorgulamalar veya yine elektronik ortamda doldurulan bilgi/başvuru formları/sözleşmeler yoluyla veriler otomatik olarak işlenmektedir.

Veriler, Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki bentleri kapsamında işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler kimlerdir? • Kanunen banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri talep etmeye yetkili merciiler
 • Bankanın hissedarları
 • Bankanın bağımsız denetim firması
 • Sözleşme çerçevesinde bankaya hizmet veren kişi ve kurumlar ile destek hizmeti kuruluşları
 • Değerleme ve derecelendirme kuruluşları
 • Doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla Bankanın sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden paylarının satışı amacıyla, değerleme çalışması yapacak potansiyel alıcılar
Veli, vekil, vasi vb temsilciler
Bankanın verilerini işlediği gerçek kişilerin veli, vekil veya vasileri ile tüzel kişilerin vekillerini veya benzer nitelikteki kişileri ifade etmektedir.

Bankpozitif, verileri hangi amaçlarla işlemektedir?

 • Müşteri kategorisi için geçerli veri işleme amaçlarına ek olarak, yetki durumunun belirlenmesi
Lütfen, verilerin işlenme amacı konusunda 9 numaralı paragrafı da okuyun.

Verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ve verilerin toplanma yöntemi nedir?

Veriler müşteri veya kredi başvuru gibi formlar aracılığıyla basılı veya elektronik ortamda; vekalet/temsil/yetki belgeleri gibi yetki durumunu gösteren belgeler yoluyla; bankanın sorgulama araçları, mobil veya internet bankacılığı uygulamaları yoluyla elektronik ortamda; çağrı merkezi/telefon bankacılığı gibi uygulamalar yoluyla sözlü olarak toplanır.

Basılı ortamda doldurulan formlar ve belgeler yoluyla elde edilen bilgiler manuel olarak, belirli sınıflandırma ölçütleri çerçevesinde otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Öte yandan verilerin otomatik olarak işlenmesi de söz konusudur. Basılı ortamdaki belgelerin elektronik görüntüleri alınarak kaydedilmekte; bilgiler bankanın sistemlerine girilmekte, elektronik ortamda yapılan sorgulamalar veya yine elektronik ortamda doldurulan bilgi/başvuru formları/sözleşmeler yoluyla veriler otomatik olarak işlenmektedir

Veriler, Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki bentleri kapsamında işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler kimlerdir?

 • Kanunen banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri talep etmeye yetkili merciiler
 • Bankanın hissedarları
 • Bankanın bağımsız denetim firması
 • Sözleşme çerçevesinde bankaya hizmet veren kişi ve kurumlar ile destek hizmeti kuruluşları
 • Değerleme ve derecelendirme kuruluşları
 • Doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla Bankanın sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden paylarının satışı amacıyla, değerleme çalışması yapacak potansiyel alıcılar
Bankanın hizmet aldığı kişiler
Bankaya Hizmet veren kuruluşların çalışanları ile doğrudan doğruya bankaya hizmet veren gerçek kişileri ifade etmektedir.

Bankpozitif, verileri hangi amaçlarla işlemektedir? • Bankaya hizmet verecek gerçek kişi hizmet sağlayıcılarla kurumların Banka’ya hizmet verecek çalışanlarının yeterliliklerinin değerlendirilmesi
 • Kimlik tespiti ve hizmet sözleşmesi gereklerinin yerine getirilmesi
 • Bankanın fiziki ve işlem güvenliğinin sağlanması
 • Bankanın yasal düzenlemelerden ve taraf olduğu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Bankanın meşru menfaatlerinin korunması

Lütfen, verilerin işlenme amacı konusunda 9 numaralı paragrafı da okuyun.

Verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ve verilerin toplanma yöntemi nedir?

Veriler hizmetin doğrudan gerçek kişiden alındığı durumlarda kişinin kendisinden, firmadan alındığı durumlarda ilgili firmadan veya kişinin kendisinden elektronik ortamda, basılı formlar yoluyla veya sözlü olarak alınır.

Basılı ortamda doldurulan formlar ve belgeler yoluyla elde edilen bilgiler manuel olarak, belirli sınıflandırma ölçütleri çerçevesinde otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Öte yandan verilerin otomatik olarak işlenmesi de söz konusudur. Basılı ortamdaki belgelerin elektronik görüntüleri alınarak kaydedilmekte; bilgiler bankanın sistemlerine girilmekte, elektronik ortamda yapılan sorgulamalar veya yine elektronik ortamda doldurulan bilgi/başvuru formları/sözleşmeler yoluyla veriler otomatik olarak işlenmektedir.

Veriler, Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki bentleri kapsamında işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler kimlerdir?

 • Kanunen banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri talep etmeye yetkili merciiler
 • Bankanın hissedarları
 • Bankanın bağımsız denetim firması
 • Sözleşme çerçevesinde bankaya hizmet veren yurtiçi ve dışında yerleşik kişi, kurum ve destek hizmeti kuruluşları
 • Doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla Bankanın sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden paylarının satışı amacıyla, değerleme çalışması yapacak potansiyel alıcılar
Eşler, Çocuklar veya Diğer Aile Üyeleri
Bankanın ürün ve hizmetlerinden faydalanmak isteyen tüzel kişilerin ortak/kontrol sahipleri veya gerçek faydalanıcılarının veya Bankpozitif tarafından verileri işlenmekte olan gerçek kişilerin eşlerini ve diğer aile üyelerini veya buna benzer nitelikteki gerçek kişileri ifade etmektedir.

Bankpozitif, verileri hangi amaçlarla işlemektedir? • Müşterinin tanınması
 • Kredi başvuru sahibinin, eşi ile birlikte kredi değerliliğinin belirlenmesi
 • Bankanın yasal düzenlemelerden (risk grubunun belirlenmesi, eş rızası vb.) ve taraf olduğu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Bankanın meşru menfaatlerinin korunması

Lütfen, verilerin işlenme amacı konusunda 9 numaralı paragrafı da okuyun.

Verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ve verilerin toplanma yöntemi nedir?

Veriler müşteri veya kredi başvuru sahibinden basılı ortamda veya elektronik ortamlarda doldurulacak başvuru/bilgi formları aracılığıyla; mobil bankacılık veya internet bankacılığı yoluyla elektronik ortamda; telefon bankacılığı veya çağrı merkezi uygulamaları yoluyla sözlü olarak temin edilir.

Basılı ortamda doldurulan formlar ve belgeler yoluyla elde edilen bilgiler manuel olarak, belirli sınıflandırma ölçütleri çerçevesinde otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Öte yandan verilerin otomatik olarak işlenmesi de söz konusudur. Basılı ortamdaki belgelerin elektronik görüntüleri alınarak kaydedilmekte; bilgiler bankanın sistemlerine girilmekte, elektronik ortamda yapılan sorgulamalar veya yine elektronik ortamda doldurulan bilgi/başvuru formları/sözleşmeler yoluyla veriler otomatik olarak işlenmektedir.

Veriler, açıkça Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olan durumlar haricinde, ancak ilgili kişinin rızası ile işlenir.

Verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler kimlerdir?

 • Kanunen banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri talep etmeye yetkili merciiler
 • Bankanın hissedarları
 • Bankanın bağımsız denetim firması
 • Değerleme ve derecelendirme kuruluşları
 • Doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla Bankanın sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden paylarının satışı amacıyla, değerleme çalışması yapacak potansiyel alıcılar
 • Diğer banka ve finansal kuruluşlar, risk merkezi veya en az beş banka/finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketler
Çalışan Adayları
Banka tarafından veya banka adına yayımlanmış olan iş ilanlarına başvuru suretiyle veya bankanın iletişim kanalları aracılığıyla özgeçmiş bilgilerini Banka ile paylaşan ve bu verileri Bankpozitif tarafından işlenen kişiler ile bunlara benzer nitelikteki diğer kişileri ifade etmektedir.

Bankpozitif, verileri hangi amaçlarla işlemektedir?

 • Bankaya yapılan iş başvurusunun değerlendirilmesi
 • Bankamızda ileride oluşabilecek iş fırsatları için değerlendirilmesi

Lütfen, verilerin işlenme amacı konusunda 9 numaralı paragrafı da okuyun.

Verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ve verilerin toplanma yöntemi nedir?

Verilerin bir kısmı Kanun uyarınca ancak konuyla ilgili olarak açık rıza verilmesi durumunda Bankamız tarafından işlenebilmektedir. Bu tür veri işleme faaliyetleri için rıza beyanı, görüşme için çağrılan adaylardan ayrı bir form aracılığıyla talep edilmektedir. Görüşmeye çağrılmayan adayların özel nitelikli kişisel verileri, Bankamız tarafından işlenmemektedir.
Diğer veriler ise Kanun’un beşinci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıda yer alan ‘c’ ve ‘f’ bentleri kapsamında, rıza alınmadan Bankamız tarafından işlenir:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması


Veriler, bankamıza iletilen özgeçmişiniz yoluyla basılı olarak veya elektronik yolla elde edilmektedir. Adayın iş görüşmesi için çağrılması durumunda Bankamız yetkili veya temsilcileri ile yapılacak mülakatlarda sözlü olarak aktarılan verilerin işlenmesi de söz konusudur. Öte yandan kamu kurumları tarafından sunulan sorgulama olanakları kullanılarak verilerin elektronik ortamda elde edilmesi ve işlenmesi mümkündür. Banka otomatik olmayan yollarla elde ettiği verileri, kullandığı insan kaynakları yönetim programına kaydetmek suretiyle de işlemektedir.

Verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler kimlerdir?

Bankamız tarafından bu bilgilendirme metni kapsamında işlenen veriler esasen Banka içi kullanıma yöneliktir. Bununla birlikte, belirli pozisyonlarda, Bankanın bağlı olduğu grubun karar alma süreçlerinin bir parçası olarak, adayın yeterliliği ve grubun aradığı kriterlere uygunluğu konusunda ana ortağın görüş ve değerlendirmesinin de alınması gerekebilmektedir. Bu tür durumlarda, kişisel veriler, Bankamızın ana ortağı ile paylaşılabilecektir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİ AKTARIMININ AMAÇLARI

10. Bankalar müşteri sırrının korunması konusunda Bankacılık Kanunu kapsamında oldukça sıkı kural ve denetimlere tabidir. Kişisel verileriniz ancak Bankacılık Kanunu’nda izin verilen kişi veya kuruluşlarla, imzalanan sözleşmeler çerçevesinde paylaşılmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz yalnızca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73’üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası çerçevesinde, söz konusu maddede sayılan finansal kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; hissedarlarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız kuruluşlar, Bankamıza değerleme, derecelendirme ve bağımız denetim hizmeti veren kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Bankacılık Kanunu’nda ve ilgili diğer kanunlarda bu konuda verilmiş olan yetkiler haricinde kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşılması ancak açık rızanızın olması halinde mümkündür.

11. Verilerin aktarılma amaçları, alıcı grupları bazında aşağıda açıklanmıştır:

Kanunen banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri talep etmeye yetkili merciiler: Bankanın kanuni yükümlülüklerinin yeri getirilmesi
Bankanın hissedarları: Konsolide finansal tabloların hazırlanması, risk yönetimi ve iç denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi
Bankanın Bağımsız Denetim Firması: BDDK’nın bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri kapsamında Bankanın bağımsız denetim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi
Sözleşme İlişkisi Kapsamında Bankaya Hizmet Sunan Kişi ve Kuruluşlar: Mevzuatın izin verdiği çerçevede, Bankanın mevcut ve potansiyel müşterilerine, ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi bankanın üçüncü taraflar kanalıyla yasal veya sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
Değerleme ve Derecelendirme Kuruluşları: Bankanın varlıklarının, kredileri ve diğer alacaklarının, BDDK düzenlemeleri ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde değerlemelerinin yapılması; Bankanın derecelendirmesinin yapılması için veri temin edilmesi
Potansiyel Alıcılar (Bankanın sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden paylarının satışı amacıyla, değerleme çalışması yapacak potansiyel alıcılar): Potansiyel alıcıların yapacakları detaylı inceleme çalışmaları için gereken verilerin temin edilmesi
Diğer banka ve finansal kuruluşlar, risk merkezi veya en az beş banka/finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketler: Risk Merkezi ile veri paylaşımına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, istihbarat paylaşımı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAKLARINIZ NELERDİR?

12. Kanun uyarınca, Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına
sahipsiniz.

13. Kanun kapsamındaki başvurularınızı, bu amaçla hazırlanan başvuru formunu doldurak, formdaki açıklamalar çerçevesinde Bankamıza iletebilirsiniz. Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız…
Ürün ve Hizmetler Sözleşme ve Formlar Engelsiz Bankacılık Güvenlik
Site YükleniyorYükleniyor...
Masaüstü Görünüm İçin Tıklayın Mobile Görünüm İçin Tıklayın